logos.png
Wnioski z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku – Nagroda Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”
10-08-2016Anna Turowska

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”.

Konsultacje w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r. oraz uchwałą nr 118/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z 14.06.2016 r.

W procesie konsultacji od 23.06.2016 r. do 15.07.2016 r. nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych.

Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, na posiedzeniu 30.06.2016 r., pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku, nie wnosząc uwag.