logos.png
Wyniki otwartych konkursów ofert – kultura fizyczna, wkłady własne 2016
30-09-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 29 września 2016 r., podjął uchwałę nr 153/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2016 r. w formie wsparcia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

W odpowiedzi na w/w konkursy wpłynęły 3 oferty, które spełniły kryteria oceny formalnej i merytorycznej. Z organizacjami pozarządowymi, którym Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotacje, zostaną zawarte umowy na realizację w/w zadań, określające zakres i warunki ich realizacji.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursach.