logos.png
grafika
Program wyrównywania różnic między regionami III
08-03-2016Józef Kunicki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu można otrzymać dofinansowanie do realizacji projektów w ramach obszaru:

  • B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. O środki ubiegać się mogą powiaty i podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
  • C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Adresatami są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. 
  • D – likwidacja barier transportowych. Wnioski mogą składać placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
  • E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Adresatami są gminy, powiaty, oraz organizacje pozarządowe.
  • F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu. Wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.
  • G -   środki dla powiatów na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy z terenu Powiatu Oleckiego ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach programu, składają wnioski w następujących terminach:

  • obszar B, C i D do 31 marca 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Olecku,
  • obszar E do 30 listopada 2016 r. do Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON
    w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o programie oraz procedurach realizacji, kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2016 r. dostępne są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl .

Halina Kasicka