logos.png
grafika
Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej
07-04-2016Anna Turowska

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku (OWES), realizując postanowienie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur 2015-20120, zaprasza do udziału w pracach Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej. Tworzenie zespołu zgodnie z koncepcją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie będzie realizowane przez OWES Ełk. Do społecznej pracy Zespołu zapraszamy przedstawicieli Samorządu, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz wiodących/ doświadczonych organizacji działających w obszarze integracji i ekonomii społecznej.

Celem Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej jest międzyinstytucjonalne i międzysektorowe działanie wzmacniające obszar integracji społeczno-zawodowej. W ramach zespołu będziemy pracować nad tworzeniem i sprawnym funkcjonowaniem Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, wprowadzaniem zmian prawnych wspomagających zlecanie usług społecznych i zamówień publicznych zgodnych z zasadą społecznej odpowiedzialności, partnerską realizacją działań zmierzających do zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego w powiecie.

Spotkania zespołu będą odbywały się cyklicznie około 6 spotkań w roku i będą miały charakter roboczy i informacyjny.

Najbliższe spotkanie zespołu odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – Olecko, Plac Wolności 2.