logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Ośrodek Wypoczynkowy "Dworek Mazurski" na sprzedaż - drugi przetarg ustny nieograniczony
09-09-2016Józef Kunicki

 Ośrodek Wypoczynkowy "Dworek Mazurski" na sprzedaż

Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość zabudowana (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczona nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313.  W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe.  Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą  Nr OL1C/00023434/9.

1) Nieruchomość oznaczona nr geod. 1314/1 zabudowana jest budynkiem administracyjno – gastronomicznym o pow. użytkowej 866,90 m2,  sześcioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 25,80 m2każdy, siedmioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 44,86 m2każdy, budynkiem wczasowo – administracyjnym o pow. użytkowej 766,90 m2, budynkiem portierni o pow. użytkowej 16,60 m2, budynkiem hotelowym „Leśniczówka” o pow. użytkowej 102,00 m2, budynkiem kawiarni o pow. użytkowej 324,00 m2, budynkiem przepompowni ścieków o pow. użytkowej 51,83 m2, budynkiem oczyszczalni ścieków o pow. użytkowej 122,30 m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 27,31 m2, budynkiem stacji transformatorowej o pow. użytkowej 53,20 m2,  budynkiem zaplecza socjalnego w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę)  o pow. użytkowej 153,60 m2,  budynkiem hotelowo- gospodarczym w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę) o pow. użytkowej 548,90 m2, budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 24,20 m2.

2) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/2 o pow. 0,8017 ha, znajduje się  sześć domków campingowych  o pow. użytkowej 26,00 m2 każdy oraz budynek sanitariatów o pow. użytkowej 102,00 m2, stanowiące środki trwałe ośrodka.

3) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/3 o pow. 3,8815 ha, znajduje się budynek hangaru o pow. użytkowej 139,80 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.

4) Na działce oznaczonej nr geod. 1313 (jezioro Olecko Wielkie) znajduje się pomost kąpielowy  o powierzchni 150,00 m2, stanowiący  środek trwały ośrodka.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem nieruchomości na których znajdują się w/w środki trwałe ośrodka.  

Przedmiotem licytacji  jest łączna cena budynków i budowli, gruntu, środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313 i wyposażenia w kwocie:

1) Cena gruntu:  653 855,00 zł.

2) Cena budynków i budowli: 2 422 328,00 zł.

3) Cena wyposażenia:  118 633,00 zł.

4)       Cena środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313:                183 955,00 zł. 

Cena wywoławcza:           3 378 771,00 zł

Wadium:                                350 000,00 zł  

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.   

Dodatkowo nabywca nieruchomości  zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 14 760,00,-zł.

Nabywca nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego w tym opłat sądowych nabytej nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywca dokonywać będzie na własny koszt.

Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.

FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku  ul. Kolejowej 32 nr: 33 2030 0045 1110 0000 0184 9010 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 15.11.2016 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbył się w dniu: 21.04.2016 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.

2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.

3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2016 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

Olecko (87) 520-24-75, 520-21-47, 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl   http://powiat.olecko.pl/strona-165-osrodek_wypoczynkowy_dworek_mazurski_na.html

Przetarg może być  odwołany z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy

Ośrodek Wypoczynkowy "Dworek Mazurski" - lokalizacja na mapie Google 2016 r.

 

Ośrodek Wypoczynkowy "Dworek Mazurski"- wizualizacje panoramiczne