logos.png
grafika
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku informuje
06-10-2016Józef Kunicki

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w dniu 03.10.2016 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1605 ustawy z dnia 23.09.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku uprzejmie informuje, że ze wskazanych przepisów wchodzących w życie od 18.10.2016 r. wynikają liczne, nowe obowiązki i uregulowania prawne dotyczące bezpośrednio rolników, samorządów gminnych i ich jednostek organizacyjnych, Związków Łowieckich oraz innych podmiotów prowadzących działalność z mocy prawa podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej. Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie tej choroby. Przewidują też dotkliwe sankcje karne i kary finansowe za niewykonanie nakazów powiatowych lekarzy weterynarii.

Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: sanitarny odstrzał dzików; ubój/ zabicie trzody chlewnej za odszkodowaniem w przypadku naruszenia dobrostanu zwierząt objętych zakazem przemieszczania przy wystąpieniu choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowemu zwalczaniu - np. pomoru świń, przestrzeganie specjalnych zasad bioasekuracji, to znaczy głównie strukturalnej ochrony gospodarstw przed wtargnięciem czynnika zakaźnego. Wprowadzona została możliwość nakazania przez powiatowego lekarza weterynarii, w drodze decyzji, sanitarnego uboju zwierząt, który będzie odbywał się za odszkodowaniem ze środków budżetu państwa. Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakładać na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich refundowany ze środków Budżetu Państwa obowiązek odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzików), zgłaszania dostrzeżonych objawów chorób tych zwierząt, dostarczenia odstrzelonych zwierząt w określone miejsca, a na zarządców dróg publicznych obowiązek wykładania mat dezynfekcyjnych.

Dodatkowo znowelizowane przepisy pozwolą Inspekcji Weterynaryjnej na lepszą identyfikację osób (podmiotów) prowadzących handel trzodą chlewną. Ustawa zaostrza również przepisy dotyczące rejestracji świń. Wprowadza obowiązek rejestracji zwierząt w ciągu 30 dni od urodzenia w gospodarstwie, a każde przemieszczanie (zmiana miejsca pobytu zwierzęcia) ma być zgłoszone w ciągu 7 dni, natomiast w okresie kiedy występuje choroba zakaźna i gospodarstwo znajduje się na terenie wyznaczonych stref, rolnik będzie miał obowiązek zgłaszania wszystkich przemieszczeń, sprzedaży i upadków w ciągu 24 godzin.

Istotną zmianą jest też wprowadzenie obowiązku znakowania świń numerami wszystkich kolejnych siedzib stad, w których przebywały. Ma to umożliwić sprawowanie faktycznego nadzoru nad obrotem zwierzętami i ustalenie gospodarstw kontaktowych w przypadku stwierdzenia ogniska choroby.

Ponadto, w przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej usunięcie uchybień w zakresie oznakowania zwierząt, jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana, powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, będzie mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia na koszt jego posiadacza.

Bardzo proszę o przekazywanie powyższego komunikatu wszystkim zainteresowanym zgodnie z Państwa możliwościami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku
Dariusz Salamon