logos.png
grafika
Start w przyszłość …
13-02-2017Anna Turowska

Od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku będzie realizowany projekt „Równy start w przyszłość” z Poddziałania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 przy OSW w Olecku oraz rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów. Wartość projektu wynosi 266.096,25 zł i stanowi 93 % dofinansowania.

Główne rezultaty projektu:
• doposażenie międzyszkolnej pracowni komputerowej i sześciu pracowni przedmiotowych między innymi w meble, laptopy dla uczniów i nauczycieli, unowocześnienie szkolnej sieci bezprzewodowej, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, projektora multimedialnego i tablic interaktywnych;
• organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK;
• organizacja wyjazdów edukacyjnych między innymi do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Gallindii, Kadzidłowa i Gołdapi.

H. Bogdańska
www.powiat.olecko.pl