logos.png
Otwarty nabór do Komisji Konkursowych 2016
10-02-2016Anna Turowska

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), rozdziału 10 Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. oraz rozdziału 9 Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z podjętą uchwałą nr 88/2016 z 09.02.2016 r., ogłasza otwarty nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych składanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych muszą spełniać poniższe warunki:
1) być reprezentantem organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego bądź osobą wskazaną przez nie;
2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego .............................. (podać nazwę zadania) w formie wsparcia z krótkim uzasadnieniem;
3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji/ podmiotu;
4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych nie mogą reprezentować organizacji/ podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnego zadania publicznego w formie wsparcia w 2016 r. W ocenie merytorycznej i opiniowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są w formie elektronicznej na e-mail: , lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 z dopiskiem „Komisja Konkursowa 2016” lub osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, pokój nr 39. Termin naboru zgłoszeń do 24 lutego 2016 r.

W przypadku dużej listy zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowych nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe/ podmioty zrównane zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).