logos.png
grafika
Zmiany w przepisach o stowarzyszeniach
04-07-2016Anna Turowska

20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy:
• stowarzyszenia, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, są zobowiązane dostosować swoje statuty do wymagań wyżej wymienionej ustawy;
• stowarzyszenia zwykłe są zobowiązane dostosować swoje regulaminy do przepisów nowej ustawy i złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej od 20 maja 2016 r. przez Starostę.

Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji w terminie do 20 maja 2018 r. skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe, które zawiadomiły Starostę o ich utworzeniu przed dniem 20 maja 2016 r., działają na podstawie przepisów dotychczasowych.