logos.png
Wyniki otwartego konkursu ofert – ekologia 2016
22-09-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 21 września 2016 r., podjął uchwałę nr 147/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016 r. w formie wsparcia z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W odpowiedzi na w/w konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria oceny formalnej i merytorycznej. Z organizacją pozarządową, której Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotację, zostanie zawarta umowa na realizację w/w zadania publicznego, określająca zakres i warunki jego realizacji.

Dziękujemy za złożenie oferty i wzięcie udziału w konkursie.