logos.png
grafika
Otwarty konkurs ofert 2017 na zadania Samorządu Województwa
12-12-2016Anna Turowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. w następujących zakresach:
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego,
2) rozwój kultury fizycznej,
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
6) rozwój turystyki,
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
8) pomoc społeczna,
9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
10) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu,
12) integracja środowisk kombatanckich,
13) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.
Więcej informacji o konkursie na http://bip2.warmia.mazury.pl/kategoria/48/organizacje-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert.html

Terminy składania ofert:
do 29 grudnia 2016 r. na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej;
do 13 stycznia 2017 r. wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej;
do 31 stycznia 2017 r. pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Mariusz Katarzyński – tel. 89 512 58 75, Sekretariat Biura – tel. 89 512 58 76.

Zapraszamy do składania ofert.