logos.png
Wyniki otwartego konkursu ofert 2017
31-03-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku na posiedzeniu 30 marca 2017 r. podjął uchwałę nr 193/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017 r.

W odpowiedzi na konkurs organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane złożyły łącznie 9 ofert, z czego: 8 wpłynęło na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 1 na działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z powodów formalnych zostały odrzucone 3 oferty.

Z organizacjami pozarządowymi, którym Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotacje, zostaną zawarte umowy na realizację poszczególnych zadań publicznych, określające zakres i warunki ich realizacji.

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 193/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.03.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert 2017.