logos.png
grafika
Mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie 2
03-04-2017Anna Turowska

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA realizuje projekt dotacyjny „Warmia Mazury Lokalnie 2”, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

W ramach projektu zostaną przyznane dotacje na działania, które:
• posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego;
• mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O dotację w wysokości od 1.500,00 do 5.000,00 zł mogą ubiegać się:
grupy nieformalne stanowiące nie mniej niż 3 osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej;
grupy samopomocowe stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia jego członków;
młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS/ właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy ich funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł.

Więcej szczegółów, w tym regulamin i wzór wniosku, na http://stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie. Wnioski składa się poprzez generator dostępny na www.warmiamazurylokalnie.pl do 20.04.2017 r.

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” prowadzi wsparcie informacyjno-doradcze na etapie ubiegania się o dofinansowanie dla zainteresowanych z powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.
Kontakt: Paweł Wilk – Koordynator lokalny
Ośrodek Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
e-mail: ,
www.stopa.org.pl