logos.png
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018 r.
13-12-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 13 grudnia 2017 r., podjął uchwałę nr 246/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 r.

Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozdziału 10 „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na lata 2015-2019” oraz rozdziału 9 „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2018 r.” Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 r.
2. Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2018 r.

Wymagania stawiane kandydatom
1. Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 r. muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź osobą wskazaną przez nie;
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego;
c) posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji/ podmiotu;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2.  Zgłoszenia na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy składać do 9 stycznia 2018 r. mailem na , lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 z dopiskiem „Komisje Konkursowe 2018” bądź osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, pokój nr 38.

Zadania komisji konkursowych
1. Do zadań komisji konkursowych należy:
a) analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszeń o konkursach;
b) przedłożenie Zarządowi Powiatu w Olecku opinii, co do złożonych ofert i rekomendacji, co do wyboru ofert, a także propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.
2. Udział w pracach w komisji konkursowych jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisjach konkursowych
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu w Olecku, w drodze uchwały, powołuje imienny skład komisji konkursowych.
2. W skład komisji konkursowych wchodzą:
1) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku;
2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru, którego dotyczy ogłoszony otwarty konkurs ofert;
3) co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z listy zgłoszonych kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe/ podmioty biorące udział w otwartych konkursach ofert na realizację poszczególnych zadań publicznych w 2018 r. W ocenie i opiniowaniu ofert złożonych w konkursach na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającą/ym ją organizacją/ podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.
3. Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie będą mogli uczestniczyć w opiniowaniu ofert, to zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisje konkursowe będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe/ inne podmioty zrównane.
4. W przypadku, gdy w wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych lub innych podmiotów zrównanych, komisje konkursowe będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe/ podmioty zrównane zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w 2018 r.:
1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 r.