logos.png
grafika
Spotkanie informacyjne z NGO – realizacja zadań publicznych
30-08-2017Anna Turowska

W Starostwie Powiatowym w Olecku, 29 sierpnia 2017 r., odbyło się spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi, które otrzymują dotację na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego. Uczestników spotkania powitał Kazimierz Iwanowski, Wicestarosta Olecki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HIDORI”, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Czarni”, Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego „AMFIPRION”, Oleckiej Szkoły Sztuk Walki Karate Kyokushin, Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających, Szkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących „Olimpijczyk”. Spotkanie poprowadziła: Anna Turowska z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Magdalena Omilian z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Olecku.

Tematyka spotkania dotyczyła między innymi:
• podstaw prawnych realizacji zadania publicznego Powiatu Oleckiego;
• najważniejszych zapisów umowy o realizację zadań publicznych według „nowego” wzoru;
• zwrotu niewykorzystanych środków finansowych;
• dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji pobranych w nadmiernej wysokości;
• weryfikacji sprawozdania końcowego z wykonania zadań publicznych według „nowego” wzoru;
• kontroli zadania publicznego, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
• dokumentacji merytorycznej i finansowej realizacji zadania publicznego;
• najczęściej popełnianych błędów przy realizacji zadania publicznego.

Podczas spotkania organizacje pozarządowe mieli możliwość zgłoszenia propozycji do „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”. Propozycji nie zgłoszono.

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu.
Życzymy powodzenia w prawidłowym realizowaniu zadań publicznych Powiatu Oleckiego.