logos.png
grafika
Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej
30-08-2017Józef Kunicki

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił siedemnastą edycję Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w dwóch kategoriach:
1) indywidualnej – pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
2) zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym, działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:
1) działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2) wspierania społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3) wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4) aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5) inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym między innymi na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównaniu szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6) realizowanie projektów integracji społecznej, skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8) wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje oraz organizacje społeczne działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regulamin znajdują się na www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce polityka społeczna – pomoc i integracja społeczna.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do 20 września 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

H. Kasicka