logos.png
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków PRDPP w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych – kadencja 2018-2020
07-11-2017Anna Turowska

Na podstawie rozdziału 2 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/35/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 2591) ogłasza się nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na kadencję w latach 2018-2020.

Zgłoszenie kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na podstawie:
1) karty zgłoszenia kandydata do PRDPP w Olecku, stanowiącej załącznik nr 1 do w/w Trybu;
2) rekomendacji dla kandydata do PRDPP w Olecku, stanowiącej załącznik nr 2 do w/w Trybu:
- rekomendacji dokonuje organizacja pozarządowa, posiadająca swoją siedzibą, jednostkę terenową lub oddział na terenie powiatu oleckiego,
- każda organizacja pozarządowa może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi; w przypadku udzielenia rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi, wszystkie rekomendacje uznaje się za nieważne;
3) oświadczenia kandydata, stanowiącego załącznik nr 3 do w/w Trybu.

Termin składania zgłoszeń do 21 listopada 2017 r. za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, pokój 22 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązujących wzorach z dopiskiem „Nabór na członków PRDPP w Olecku 2017”.

Na podstawie złożonych zgłoszeń zostanie stworzona lista kandydatów, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku www.powiat.olecko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe/ Aktualności i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku.

27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32) odbędzie się spotkanie Starosty Oleckiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na którym organizacje dokonają wyboru przedstawicieli sektora pozarządowego do składu Rady spośród umieszczonych na liście kandydatów.

Zarząd Powiatu w Olecku w drodze uchwały powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, w skład której wejdą również przedstawiciele Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Olecku.

Starosta Olecki
Marian Świerszcz

Pliki do pobrania:
1. Uchwała nr 233/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 07.11.2017 r.
2. Karta zgłoszenia kandydata do PRDPP w Olecku.
3. Rekomendacja dla kandydata do PRDPP w Olecku.
4. Oświadczenie kandydata do PRDPP w Olecku.