logos.png
Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
14-10-2015Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 59/2015 z 13.10.2015 r., zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”. Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku w przygotowaniem uchwały Rady Powiatu w Olecku w w/w sprawie.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r., Nr 170, poz. 2214).

Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w/w sprawie jest dostępny na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” i www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na lub ,
- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
- faksem na numer 87 520 32 19
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 22 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r.
O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji w w/w zakresie nastąpi poprzez:
- umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” i na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe”,
- wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego
w Olecku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.