logos.png
Wnioski z konsultacji Programu współpracy na 2016 r.
30-11-2015Anna Turowska

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedstawia wnioski z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.

Konsultacje trwały od 22.10.2015 r. do 13.11.2015 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r. oraz uchwałą nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 13.10.2015 r.

W procesie konsultacji nie wpłynęły uwagi na formularzu zgłaszania uwag i opinii dotyczącym projektu w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku od organizacji pozarządowych. Natomiast członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku, na posiedzeniu 09.11.2015 r., konsultowali projekt w/w uchwały Rady Powiatu w Olecku.

W załączeniu wnioski z konsultacji projektu w/w programu współpracy na 2016 r.

Roczny „Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” został przyjęty uchwałą nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Olecku z 26.11.2015 r.