logos.png
Konsultacje projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”
10-02-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”. Uwagi i opinie w sprawie projektu programu można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: lub lub
• poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko lub Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub
• faksem na numer: 87 520 47 20 lub 87 520 32 19
w terminie od 18.02.2016 r. do 11.03.2016 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Projekt programu oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na www.pcpr.olecko.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w w/w ustawie, w szczególności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać w/w danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku: Dyrektor Wiesława Szymczyk, tel. 87 520 34 32, Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ewa Skowrońska, tel. 87 520 34 39, Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

Pliki do pobrania
1. Uchwała nr 89/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z 09.02.2016 r.
2. Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu
3. Projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”