logos.png
Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego 2016-2025
24-06-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 121/2016 z 23.06.2016 r., zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r., Nr 170, poz. 2214).

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag w związku z przygotowywaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025.

Uwagi i opinie w sprawie projektu uchwały można zgłaszać na formularzu uwag i opinii za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na lub ,
- poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko
lub Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
- faksem na numer 87 520 47 20 lub 87 520 32 19
w terminie od 04.07.2016 r. do 27.07.2016 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii dostępne są na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” oraz www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, a także na www.pcpr.olecko.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu oleckiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w w/w ustawie, w szczególności w zakresie pomocy społecznej.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Opinie i uwagi organizacji, które nie będą zawierać w/w danych lub które zostaną złożone po upływie wskazanego terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem dokumentu.

Komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku: Dyrektor Wiesława Szymczyk – tel. 87 520 34 32, Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Anna Świderska – tel. 87 520 34 33, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku Anna Turowska – tel. 87 520 24 75.