naglowek.png
logos.png
_dworek_1.jpg
Konsultacje z NGO i PRDPP projektu powiatowego programu w formie Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”
22-09-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 148/2016 z 21.09.2016 r., zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”. Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku w przygotowaniem uchwały Rady Powiatu w Olecku w w/w sprawie.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r., Nr 170, poz. 2214).

Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w/w sprawie jest dostępny na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” i www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na lub ,
- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
- faksem na numer 87 520 32 19
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 30 września 2016 r. do 24 października 2016 r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji w w/w zakresie nastąpi poprzez:
- umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” i na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe”,
- wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Olecku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Urszula Nejfert i Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

projekt_adaptacja_baner_1.jpg