logos.png
Konsultacje z NGO i PRDPP projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy
19-10-2016Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 158/2016 z 18.10.2016 r., zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku do udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany wieloletniego i przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami na 2017 r. Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku w przygotowaniem uchwał Rady Powiatu w Olecku w w/w sprawie.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.10.2010 r., Nr 170, poz. 2214).

Projekty uchwał Rady Powiatu w Olecku w/w sprawie są dostępne na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe” i www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
 poczty elektronicznej na lub ,
– poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko,
 faksem na numer 87 520 32 19
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 27 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olecku.

Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji w w/w zakresie nastąpi poprzez:
 umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej www.spolecko.bip.doc.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” i na www.powiat.olecko.pl w zakładce „Aktualności/ Organizacje pozarządowe”,
 wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Olecku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku – Anna Turowska, tel. 87 520 16 57.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Uchwała nr 158/2016 Zarządu Powiatu w Olecku z 18.10.2016 r.
2. Formularz zgłaszania uwag i opinii (WPW 2015-2019, PW 2017)
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie zmiany WPW 2015-2019
4. Projekt „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na lata 2015-2019”
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia rocznego PW 2017
6. Projekt „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2017 r.”