logos.png
Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
04-02-2016Józef Kunicki

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.
W bieżącym roku na realizację konkursu przeznaczono ogółem 3.000.000,- zł.

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób zaburzeniami psychicznymi” do 26 lutego 2016 r. (obowiązuje data stempla pocztowego) do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

Szczegółowe informacje są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz programie.