logos.png
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
26-08-2015Anna Turowska

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku został przyjęty uchwałą nr VIII/35/2015 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2015 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 lipca 2015 r. (poz. 2591).


Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2015-2017 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olecku, tj. Kazimierz Iwanowski Karol Czerwiński (uchwała nr 43/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.07.2015 r.).

Przedstawiciele Rady Powiatu w Olecku w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2015-2017 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku, tj. Danuta Maciejewska Tomasz Dziokan (uchwała nr IX/41/2015 Rady Powiatu w Olecku z 20.08.2015 r.).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z uchwałą nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.07.2015 r.), a także tajnego głosowania z 21.08.2015 r. członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na kadencję w latach 2015-2017 zostały: Małgorzata Bartoszewicz, Celina Górska, Teresa Jaślan, Edyta Karniej, Bożena Świderska (uchwała nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z 25.08.2015 r.).