logos.png
grafika
Bezpłatne porady prawne
30-06-2017Anna Turowska

Powiat Olecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


GDZIE I KIEDY?

Harmonogram dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu oleckiego

Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, pokój nr 26
w poniedziałki i piątki w godz. 11:00-15:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-12:00

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
w poniedziałki i czwartki w godz. 11:30-15:30

Urząd Gminy w Świętajnie, Świętajno 104, 19-411 Świętajno
w środy i piątki w godz. 8:00-12:00

Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki
we wtorki w godz. 11:30-15:30


DLA KOGO?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 

8) która jest w ciąży.


CO OBEJMUJE?

Pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Więcej informacji na www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl