logos.png
Projekty
14-02-2017Józef Kunicki

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju i 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie.

Programy krajowe


Program Infrastruktura i Środowisko – gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.
www.pois.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój – badania, rozwój i innowacje.
www.poir.gov.pl

Program Wiedza Edukacja Rozwój – aktywizacja zawodowa osób poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
www.power.gov.pl

Program Polska Cyfrowa – zwiększenie dostępności do internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.
www.polskacyfrowa.gov.pl

Program Polska Wschodnia – wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, poprawa dostępności transportowej.
www.polskawschodnia.gov.pl

Program Pomoc Techniczna – wdrażanie funduszy oraz informacja i promocja środków europejskich.
www.popt.gov.pl

W Polsce jest także realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Rybactwo i Morze.

Programy regionalne


Wspieranie rozwoju województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego www.rpo.warmia.mazury.pl, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – wsparcie rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, realizowane w ramach programów regionalnych i krajowych.


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – współpraca polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia: ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowa infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji.

Programy ramowe Unii Europejskiej


Program Horyzont 2020 – prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspieranie współpracy międzynarodowej, innowacyjne przedsiębiorstwa, itp.
Program COSME – ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał.
Program „Łącząc Europę” – strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program Erasmus+  ułatwianie pobytu młodych ludzi na stażach za granicą.
Program Kreatywna Europa – wspieranie europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, teatru, dziedzictwa kulturowego i innych dziedzin.

Strony w dziale