logos.png
grafika
Podstawy prawne
21-07-2014Józef Kunicki

Konsultacje społeczne

Prawo miejscowe

W 2010 roku nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła obowiązek konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 i nakazała uregulować tryb ich przeprowadzania w stosownej uchwale. Lokalne organy samorządowe wprowadziły następujące uchwały:


Rada Powiatu w Olecku
Uchwała Rady Powiatu XXXIX/239/2010 z dnia 27.X.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.IV. 2003 roku o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowe.
http://www.spolecko.bip.doc.pl/...


Rada Miejska w Olecku
Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Olecko.
http://www.umolecko.bip.doc.pl/...

Uchwała nr ORN.007.31.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
http://www.umolecko.bip.doc.pl/...


Rada Gminy Kowale Oleckie
Uchwała Nr II/8/10/Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
http://bip.gmina.kowale.fr.pl/...


Rada Gminy Świętajno
Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
http://bip.swietajno.pl/...


Rada Gminy Wieliczki
Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
http://wieliczki.bipgmina.pl/...


Prawo krajowe

   Konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnot lokalnych i regionalnych wynika z zasad konstytucyjnych, a w szczególności: zasady suwerenności narodu, zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady społeczeństwa obywatelskiego oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej.

   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

„stosowanie konstytucji, to coś więcej niż jej przestrzeganie. Polega ono nie tylko na zakazie podejmowania działań czy unormowań sprzecznych z konstytucją, czy podejmowania działań i unormowań służących realizacji postanowień konstytucyjnych. (…) To także powoływanie norm i zasad konstytucji jako bezpośredniej podstawy dla tych działań, rozstrzygnięć, czy unormowań, gdzie tylko jest to możliwe” /L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 42/

   Odzwierciedleniem zasad sformułowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej są m.in. postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 r., poz. 182)
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227)
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).