logos.png
grafika
O projekcie
07-11-2014Józef Kunicki

Konsultacje społeczne

Projekt „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 września 2013 roku do 28 lutego 2015 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim. Celem głównym projektu jest wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych w zakresie stanowienia prawa lokalnego i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną na terenie powiatu oleckiego.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie zasadniczej nie ma bezpośrednich zapisów dotyczących konsultacji, niemniej jednak zawarte w niej zasady obligują wszystkie organy władzy publicznej do stosowania konsultacji społecznych w praktyce. Współpracę pomiędzy samorządami a mieszkańcami w ogólnym zarysie regulują m.in. ustawy samorządowe, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju aktywnej współpracy lokalnej społeczności z samorządem, a tym samym zwiększy jej udział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych. Liczymy na to, że również urzędy staną się bardziej otwarte na merytoryczną dyskusję. Wzrost aktywności i świadomości mieszkańców być może przełoży się na wzmożenie ich przedsiębiorczości, a w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości ich życia. Możliwość współdecydowania oraz poczucie współodpowiedzialności za sprawy lokalne może przyczynić się do zwiększenia częstotliwości powstawania zrzeszeń mieszkańców, a przez to może podnieść poziom wykorzystania potencjału społecznego w diagnozowaniu potrzeb społecznych, rozwiązywaniu problemów i rozwoju lokalnym.

W ramach realizowanego projektu prowadzone są działania edukacyjne, doradztwo, wzorcowe procesy konsultacyjne, różnorodne działania informacyjne przedstawiające istotę konsultacji społecznych, sposób ich przeprowadzania, metody i techniki zapewniające ich skuteczność. Informacje dotyczące realizacji projektu oraz konsultacji przeprowadzanych na terenie powiatu oleckiego, na bieżąco zamieszczane są na łamach prasy lokalnej oraz na stronach internetowych: www.powiat.olecko.pl, www.stowarzyszenie.olecko.pl.