logos.png
grafika
Zakończone konsultacje
15-11-2017Józef Kunicki

Konsultacje społeczne

14.06.2016 Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia powiatowego programu – Nagroda Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego”

10.02.2016 Konsultacje projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim na lata 2016-2020”

14.10.2015 Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

22.09.2015 Konsultacje z NGO'sami i PRDPP projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025

22.04.2015 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olecku Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu powoływania członków (...) Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku.

18.03.2015 Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”

04.11.2014 Konsultacje społeczne prowadzone w ramach procesu opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018.

23.10.2014 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu – „Kierunki rozwoju świadczeń zdrowotnych (...)”  Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 254/2014 z 20.10.2014 r., zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych (...)".

07.10.2014 Konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu – programy współpracy. Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z uchwałą nr 253/2014 z 06.10.2014 r., zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia wieloletniego i rocznego programu współpracy.

27.08.2014 Informacja o konsultacjach społecznych Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020.  Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24.03.2014 Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 - 2020. Konsultacje społeczne prowadzone w okresie od 20 marca do 31 sierpnia 2014 roku. Gmina Olecko przystąpiła do sporządzenia projektu Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 - 2020.

15.04.2014 Konsultacje społeczne – projekty uchwał Rady Powiatu, oświata. Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z Uchwałą nr 225/2014 z 14.04.2014 r., zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwały Rady Powiatu.

24.01.2014 Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku z zakresu oświaty Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z Uchwałą nr 200/2014 z 23.01.2014 r., zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli....

18.11.2013 Konsultacje projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku z zakresu oświaty Zarząd Powiatu w Olecku, zgodnie z Uchwałą nr 188/2013 z 14.11.2013 r., zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu oleckiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady Powiatu w Olecku...


W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące prowadzonych konsultacji społecznych od początku września 2013 r.

Wcześniejsze konsultacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku.