logos.png
Otwarty konkurs ofert – ekologia 2016
10-08-2016Anna Turowska

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/64/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) do 2 września 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520 16 57.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego - ekologia 2016.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
3. Wzór umowy na realizację zadania publicznego.
4. Wzór sprawozdania końcowego.
5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2016 r.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.