logos.png
Wakacyjny konkurs na komiks ekonomiczny
21-07-2016Anna Turowska

Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomiczno-społecznej. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks, a także umożliwienie wypromowania indywidualnych talentów artystycznych.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu na jeden z poniższych tematów:
„Odejdź od okienka” – bankowość mobilna i jej możliwości;
„Komputer a praca, czy to się opłaca?” – cyfryzacja a mit bezrobocia;
„Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej” – o sukcesie Polski po 1989 r.;
„Akcja – reakcja” – jak giełda zmienia pieniądze inwestorów w realne inwestycje?
Materiały pomocnicze, opisujące każdy z tematów, znajdują się na www.for.org.pl.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:
1) prace konkursowe są podzielone na dwie kategorie:
- forma krótka: objętość 1 strony A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna),
- forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna);
2) uczestnik konkursu może przysłać jedną lub dwie prace, ale maksymalnie jedną w każdej kategorii, stanowiącą zamkniętą całość;
3) prace komiksowe powinny być zapakowane w podpisaną, sztywną teczkę;
4) do komiksu należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej w formacie JPG;
5) technika wykonywania prac jest dowolna, jednak z zastrzeżeniem, by umożliwiała reprodukcję i powielanie;
6) prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo; w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce5.000,- zł, II miejsce4.000,- zł, III miejsce3.000,- zł, nagrody publiczności w wysokości 1.000,- zł w każdej z kategorii, a także 10 wyróżnień po 600,- zł. Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, drukowanych w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy sztuk, a następnie wysłane do wszystkich szkół w Polsce. Do antologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawierające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Więcej informacji na www.for.org.pl