logos.png
Konsultacje wojewódzkie
26-02-2016Anna Turowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt uchwały z formularzem zgłaszania opinii i uwag jest zamieszczony na http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka „Konsultacje społeczne”.

Uwagi i opinie można zgłaszać od 22 lutego do 23 marca 2016 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na . Opinie można też zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.