logos.png
grafika
Szansa dla klubów sportowych
03-03-2016Anna Turowska

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program „KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej, miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. W 2016 r. na realizację tego programu Ministerstwo przeznacza 15.000.000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cele programu to w szczególności:
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
- wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych,
- optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.

Program jest skierowany do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wymagane jest, aby klub prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS/ ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

W ramach Programu „KLUB” będą dofinansowane podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego, tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Zadanie może być realizowane wyłącznie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Łączna kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 10.000,- zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15.000,- zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin składania wniosku o dofinansowanie upływa 15 kwietnia 2016 r. Wniosek z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Więcej szczegółów o Programie „KLUB” na https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html