logos.png
grafika
Konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów
01-06-2016Anna Turowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to następujących zadań:
1) edukacji i promocji zdrowia publicznego,
2) integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
3) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) rozwoju turystyki,
6) aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim,
8) rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwoju wolontariatu,
9) wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
10) integracja środowisk kombatanckich.

Środki przeznaczone w konkursie na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych to 60.000,- zł. Maksymalna kwota dotacji to 10.000,- zł. Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2016 r.

Tekst ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://bip2.warmia.mazury.pl/ w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pokój nr 3), tel. 89 512 58 80.