logos.png
Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 – EK.524.23.2017
26-10-2017Anna Turowska

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oleckiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2018 r. w formie powierzenia z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w formie mobilnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z czego 2 dni w gminie Kowale Oleckie, 1 dzień w gminie Wieliczki i 2 dni w gminie Świętajno zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) w budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie:
• w każdy poniedziałek w godz. 11:30-15:30,
• w każdy czwartek w godz. 11:30-15:30;
2) w budynku Urzędu Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, w każdy wtorek w godz. 11:30-15:30;
3) w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie, Świętajno 104, 19-411 Świętajno:
• w każdą środę w godz. 8:00-12:00,
• w każdy piątek w godz. 8:00-12:00.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku do 17 listopada 2017 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520 16 57.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2018.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
4. Deklaracja nieodpłatnego wykonania zadania publicznego 2018.
5. Pisemne zobowiązanie.
6. Oświadczenie.
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.