logos.png
Otwarty konkurs ofert 2017
15-02-2017Anna Turowska

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/127/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/128/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 2017 r.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 r. w formie wsparcia z zakresu:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
b) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) do 10 marca 2017 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Więcej informacji o konkursie udziela: Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 87 520 16 57.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z zasadami otwartego konkursu ofert.
Obowiązuje nowy wzór oferty.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego 2017.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
3. Wzór umowy o realizację zadania publicznego.
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
5. Deklaracja odpłatnego/ nieodpłatnego wykonania zadania publicznego Powiatu Oleckiego 2017.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.