logos.png
Propozycje do Programu współpracy 2018
10-08-2017Anna Turowska

W związku z rozpoczęciem przez Powiat Olecki prac nad projektem rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów zrównanych do zgłaszania propozycji do projektu w/w dokumentu do 1 września 2017 r. za pomocą załączonego formularza.

Po zebraniu wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”, który następnie zostanie poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2010 r., Nr 170, poz. 2214).

Pliki do pobrania:
1. Formularz zgłaszania propozycji do projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”