logos.png
grafika
Konsultacje wojewódzkiego Programu współpracy z NGO 2018
08-09-2017Anna Turowska

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 9 października 2017 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailowo na . Opinie można także zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura.

Projekt programu i formularz zgłaszania opinii i uwag jest dostępny na http://bip2.warmia.mazury.pl zakładka „Konsultacje społeczne”.

Zapraszamy do zapoznania się projektem Programu współpracy oraz zgłaszania uwag i opinii.