logos.png
grafika
Orzecznictwo
07-12-2017Anna Turowska

Rodzaje orzecznictwa
1. Orzecznictwo do celów rentowych prowadzą lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy oraz ich rodziny podlegają lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) podlegają komisjom lekarskim MON lub MSWiA.
2. Orzecznictwo do celów pozarentowych realizowane jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Orzecznictwo do celów rentowych (np. ZUS)
Orzekaniem do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik ZUS. Ocenia on stopień niezdolności do pracy. Wydaje orzeczenie, na podstawie, którego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych. Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właściwym terenowo oddziale ZUS.
Obecnie lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy, tj. kwalifikuje osobę jako:
1) niezdolną do samodzielnej egzystencji,
2) całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji,
3) całkowicie niezdolną do pracy,
4) częściową niezdolną do pracy.


Orzecznictwo do celów pozarentowych
Wydawaniem orzeczeń dla mieszkańców powiatu oleckiego zajmuje się:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kilińskiego 36, 19-300 Ełk, tel.  87 621 64 85

Zespół wydaje orzeczenia:
- o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

Zespół orzeka na wniosek: osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego tej osoby oraz przedstawiciela ustawowego dziecka.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia są zaliczane do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może wydać orzeczenie dla osoby powyżej 16 roku życia o zaliczeniu do:
1) znacznego stopnia niepełnosprawności,
2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) lekkiego stopnia niepełnosprawności.