logos.png
grafika
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej...
04-10-2017Józef Kunicki
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku
Projekt „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Wnioskodawca: Powiat Olecki.
Cel główny projektu:
Poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.
 
Cele szczegółowe:
Projekt zakłada informatyzację Starostwa Powiatowego w Olecku wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone ze pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP).
 
Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca września 2018 roku, w wyniku realizacji rzeczowej niżej wymienionych działań:
1) wdrożenie Cyfrowego Urzędu wraz z portalem płatności i portalem komunikacji społecznej,
2) wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD),
3) modernizacja infrastruktury sieci LAN 
4) dostawa urządzeń bezpieczeństwa sieci,
5) dostawa wyposażenia serwerowni,
6) dostawa rozwiązań telekomunikacyjnych,
7) dostawa wyposażenia komputerowego,
8) dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS).

W wyniku realizacji projektu, udostępnione zostaną 24 nowe e-usługi:

Lp.

Nazwa usługi

1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej domu

2

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

3

Wniosek dla rodziców o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

4

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty

5

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

6

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

7

Wniosek o udzielenie informacji, reprodukcję, sprzedaż materiałów z zasobu

8

Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

9

Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

10

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków

11

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

12

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

13

Wniosek o wypisy dla właściciela

14

Wniosek o nadanie działki dożywotniej

15

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

16

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

17

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

18

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

19

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci

20

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych pojazdu - ogólny

21

Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników

22

Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach

23

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

24

Złożenie wniosku elektronicznego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca

 
 Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa funkcjonowania urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
• wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
• usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców w tym osób niepełnosprawnych;
Projekt przyczyni się do upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów z terenu objętego jego realizacją, co spowoduje:
• podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu;
• ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej;
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu;
• podniesienie atrakcyjności turystycznej.
 
Wartość projektu: 1.365.300,00 zł.
Wkład funduszy europejskich: 1.152.799,75 zł.