logos.png
grafika
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej ...
24-10-2017Józef Kunicki
Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku
Projekt „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania
informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku",
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”,
Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Wnioskodawca: Powiat Olecki.

Cel główny projektu: poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cele szczegółowe:
Projekt zakłada informatyzację Starostwa Powiatowego w Olecku wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone ze pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP).

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca września 2018 r. w wyniku realizacji rzeczowej niżej wymienionych działań:
1) wdrożenie Cyfrowego Urzędu wraz z portalem płatności i portalem komunikacji społecznej;
2) wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD);
3) modernizacja infrastruktury sieci LAN;
4) dostawa urządzeń bezpieczeństwa sieci;
5) dostawa wyposażenia serwerowni;
6) dostawa rozwiązań telekomunikacyjnych;
7) dostawa wyposażenia komputerowego;
8) dostawa systemu podtrzymania napięcia (UPS).

W wyniku realizacji projektu, udostępnione zostaną 24 nowe e-usługi:

L. p.

Nazwa usługi

1.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej domu.

2.

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów.

3.

Wniosek dla rodziców o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

4.

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty.

5.

Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.

6.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

7.

Wniosek o udzielenie informacji, reprodukcję, sprzedaż materiałów z zasobu.

8.

Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

9.

Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

10.

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

11.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

12.

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości.

13.

Wniosek o wypisy dla właściciela.

14.

Wniosek o nadanie działki dożywotniej.

15.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

16.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

17.

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej.

18.

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

19.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci.

20.

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych pojazdu - ogólny.

21.

Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników.

22.

Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach.

23.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

24.

Złożenie wniosku elektronicznego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemu Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca.

 
Planowane efekty realizacji projektu:
• poprawa funkcjonowania urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
• wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
• usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców w tym osób niepełnosprawnych;
Projekt przyczyni się do upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów z terenu objętego jego realizacją, co spowoduje:
• podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu;
• ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej;
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu;
• podniesienie atrakcyjności turystycznej.
 
Wartość projektu: 1.365.300,00 zł.
Wkład funduszy europejskich: 1.152.799,75 zł.