logos.png
grafika
Modernizacja kluczem do sukcesu
25-10-2017Anna Turowska

Projekt ,,Modernizacja kluczem do sukcesu”

Projekt ,,Modernizacja kluczem do sukcesu”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Wnioskodawca: Powiat Olecki.
Realizator: Zespół Szkół Technicznych (ZST) w Olecku.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku technik mechanik i technik budownictwa poprzez doposażenie w okresie od VI 2017 do VI 2018 r. bazy dydaktycznej ZST w Olecku w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli zawodu oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca VI 2018 r. w wyniku realizacji niżej wymienionych zadań:
1) doposażenie bazy dydaktycznej ZST;
2) praktyki nauczycielskie;
3) podniesienie jakości kształcenia.

Główne rezultaty projektu:
- doposażenie bazy kształcenia praktycznego ZST poprzez zakup: frezarki sterowanej numerycznie wraz z osprzętem i oprogramowaniem, przecinarki plazmowej CNC, oprogramowania CAD/CAM, sprężarki; panelu szkoleniowego do symulacji pracy obrabiarek CNC, kamery termowizyjnej oraz wilgotnościomierza termowizyjnego;
- 3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu odbędzie 2-tygodniowe praktyki w Zakładzie Ogólnobudowlanym Zdzisław Sadowski, a 4 nauczycieli zawodów mechanicznych w przedsiębiorstwie BWP-Skórkiewicz Sp. j.;
- modernizacja programów nauczania w zawodach technik mechanik i technik budownictwa oraz organizacja specjalistycznych szkoleń dla 12 nauczycieli z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń i programów w jakie zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły.

Wartość projektu: 548.825,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 493.942,00 zł.