naglowek.png
logos.png
_dworek_1.jpg
Oświata
28-08-2014Józef Kunicki

System oświaty obejmuje w szczególności:
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
- podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
- gimnazja, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
- ponadgimnazjalne, w tym specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
- artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego:
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
- placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
6) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
7) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
8) biblioteki pedagogiczne;
9) kolegia pracowników służb społecznych.

Oświata

Szkoła/ placówka może być publiczna albo niepubliczna. Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) inną osobę prawną;
3) osobę fizyczną.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.

Oświata

Powiat Olecki jest organem prowadzącym dla publicznych szkół i placówek, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych oraz Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w skład, którego wchodzi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.
Zadania związane z organizacją szkół ponadgimnazjalnych wykonuje Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku.

projekt_adaptacja_baner_1.jpg