logos.png
grafika
Prawa pacjenta
20-01-2015Józef Kunicki

Pacjent ma prawo do:

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
2) informacji o swoim stanie zdrowia;
3) zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
5) zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
6) poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
8) zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
9) poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
10) opieki duszpasterskiej;
11) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zobacz w pliku 

 Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych między innymi w:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ustawie o działalności leczniczej.
Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów .
Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.
Ustawie o zawodzie lekarza.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę m.in. do:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej.
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
oraz
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.
Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 532 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74
adres e-mail:

Godziny pracy:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – piątek   8.00 – 16.00