logos.png
Wykaz organizacji
05-02-2015Józef Kunicki

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oleckiego obejmuje organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych, Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Oleckiego oraz znajdujących się w rejestrze stowarzyszeń zwykłych.

Są to:
- fundacje,
- stowarzyszenia,
- stowarzyszenia zwykłe,
- uczniowskie kluby sportowe,
- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
- ochotnicze straże pożarne.