logos.png
grafika
Równy start w przyszłość
25-10-2017Anna Turowska

Projekt „Równy start w przyszłość”

Projekt „Równy start w przyszłość”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

Wnioskodawca: Powiat Olecki.
Realizator: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Cel główny projektu: zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5, rozwijanie kompetencji informatycznych 9 nauczycieli i 20 uczniów w wieku 6-17 lat od VII 2017 r. do VI 2019 r.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca VI 2019 r. w wyniku realizacji niżej wymienionych zadań:
1) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;
2) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie TIK;
3) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 w szkole zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój uczniów mających specyficzne trudności w nauce, a dla uczniów wykazujących określone zainteresowania zapewniono interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie zajęcia będą wspomagane nowoczesnym sprzętem komputerowym i ICT zakupionym na potrzeby projektu.

Główne rezultaty projektu:
- doposażenie międzyszkolnej pracowni komputerowej i 6 pracowni przedmiotowych (j. polskiego, matematycznej, historii, przyrody, językowej i informatycznej) między innymi w meble, 13 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów, 6 laptopów dla nauczycieli, oprogramowanie antywirusowe, serwer plików NAS, kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową, klimatyzator, projektor multimedialny, 5 zestawów interaktywnych oraz 5 laserowych urządzeń wielofunkcyjnych. Wartość zadania wynosi 105 804 zł i stanowi 39,8% wartości projektu;
- organizacja dla 20 dzieci niepełnosprawnych 840 godzin dodatkowych zajęć w ciągu 2 lat szkolnych (2017/18 i 2018/19);
- doskonalenie umiejętności i kompetencji 9 nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania (96 godzin szkoleń);
- organizacja dla wychowanków OSW 6 wyjazdów edukacyjnych uzupełniających zajęcia stacjonarne (Gallindia i Kadzidłowo, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, 2 x Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Republika Ściborska i Safari koło Gołdapi).

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczniów i nauczycieli, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 266.096,25 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 247.376,25 zł.