logos.png
grafika
Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny ...
24-10-2017Józef Kunicki

Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny...

Projekt „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania
o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działania 9.2. Infrastruktura socjalna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Wnioskodawca: Powiat Olecki.
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olecku.

Projekt zakłada utworzenie 8 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspierane i 5 chronionych oraz ich częściowe wyposażenie w meble oraz sprzęt AGD.
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2018 r. Po oddaniu budynku do użytku z usług wsparcia będą mogły korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną, instytucjonalną pieczę zastępczą i inne placówki. Mieszkania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych świadczonych na obszarze powiatu oleckiego.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie kompleksowości systemu wsparcia socjalnego osób korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych;
- zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych.

Planowane efekty realizacji projektu:
- zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze powiatu oleckiego;
- uzupełnienie oferty pomocy dla osób korzystających z mieszkań wspomaganych;
- zwiększenie liczby osób usamodzielnionych i skrócenie czasu dochodzenia do samodzielności;
- ułatwienie dostępu do mieszkań wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 8 lokali;
- powstanie 3 miejsc pracy przy obsłudze mieszkań wspomaganych i osób przebywających w tych mieszkaniach.

Wartość projektu: 2.929.458,56 zł.
Wkład funduszy europejskich: 
2.168.206,57 zł.