logos.png
Zadania
07-12-2017Anna Turowska

Rada Powiatu w Olecku, 26 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXVI/145/2017 przyjęła "Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 - 2021"


Formy wsparcia:
- aktywne formy pomocy na rynku pracy;
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni;
- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego;
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Strony w dziale