logos.png
Strategia Rozwoju Powiatu
02-12-2015Anna Turowska

„Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2016-2025” została przyjęta uchwałą nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Olecku z 26.11.2015 r. Misją Powiatu Oleckiego jest wzrost zamożności i poziomu życia społeczeństwa powiatu oleckiego.

Cele strategiczne wynikają z potrzeb rozwojowych i podniesienia konkurencyjności powiatu w następujących obszarach:
- infrastruktura rozwoju;
- edukacja;
- kultura, kultura fizyczna i rekreacja;
- turystyka i promocja;
- rynek pracy;
- ochrona środowiska przyrodniczego;
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna.