logos.png
grafika
Starosta
05-12-2017Józef Kunicki

Marian Świerszcz

Starosta Olecki: Marian Świerszcz
e-mail:

Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00 i od 15:30 do 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku.

Do kompetencji Starosty należy między innymi:
1) organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
2) wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego;
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
- Wydziałem Finansowym,
- Wydziałem Architektury i Budownictwa,
- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Olecku,
- Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Pionem Ochrony,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku,
- obsługą prawną powiatu,
- Geodetą Powiatowym,
- Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.